Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou softvéru „INZONE Hub“.

To je účinné počas prehrávania hudby prostredníctvom Bluetooth pripojenia.

Priority on Sound Quality: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).

Priority on Stable Connection: uprednostní sa stabilné pripojenie.

  • Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť [Priority on Sound Quality].
  • Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť [Priority on Stable Connection].

Poznámka

  • Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.
  • V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj v prípade výberu režimu [Priority on Stable Connection].