Zvuk často vypadáva.

 • Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o režime kvality zvuku“.
 • Keď sú slúchadlá súčasne pripojené k 2 zariadeniam prostredníctvom viacbodového pripojenia, môže sa častejšie vyskytovať preskakovanie zvuku.
 • Tento problém môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti zobrazenej bodkovanou čiarou nižšie.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie vstavaných antén (A) na ľavom a pravom slúchadle

  A: Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

 • V závislosti od toho, ako máte slúchadlá nasadené, môže dochádzať k častému preskakovaniu hudby.
  Stav možno zlepšiť nasadením ľavého a pravého slúchadla tak, aby anténa smerovala od uší.

 • Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
   V takom prípade môže premiestnenie zariadenia Bluetooth bližšie k anténe slúchadiel pomôcť zlepšiť komunikáciu pripojenia Bluetooth.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
  • Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
  • Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
 • Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť zavretím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
 • Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
  Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.
 • Ak je zapnutá funkcia Adaptívne ovládanie zvuku, slúchadlá môžu detegovať činnosť používateľa a automaticky nastaviť funkciu potlačovania hluku. Keď sa nastavenie zmení, hudba sa môže dočasne pozastaviť. Nejde o poruchu.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.