Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľných batérií slúchadiel a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať nasledovne.

Ak zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel zostane nízka, keď slúchadlá vyberiete z nabíjacieho puzdra alebo keď slúchadlá používate

Ak zaznie varovný signál a počuť hlasový oznam „Low battery“ (Slabá batéria), čo najskôr slúchadlá nabite.

Keď sa batéria úplne vybije, zaznie výstražné pípnutie, potom zaznie hlasový oznam „Battery is empty“ (Batéria je vybitá) a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Ak používate zariadenie iPhone alebo iPod touch

Keď sú slúchadlá pripojené k zariadeniu iPhone alebo iPod touch prostredníctvom spojenia HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, na displeji zariadenia iPhone alebo iPod touch sa zobrazí ikona signalizujúca zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel.

Poloha displeja je príklad.

Obrázok ikon indikujúcich zostávajúcu úroveň nabitia batérie

A: Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel

B: 100 % – 71 %

C: 70 % – 51 %

D: 50 % – 21 %

E: 20 % alebo menej (vyžaduje sa nabitie)


Zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel sa zobrazuje aj v mini-aplikácii zariadenia iPhone alebo zariadenia iPod touch so systémom iOS 11 alebo novším. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením iPhone alebo iPod touch.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Ak používate smartfón Android™ so systémom (OS 8.1 alebo novší)

Ak sú slúchadlá pripojené k smartfónu so systémom Android prostredníctvom pripojenia HFP Bluetooth, výberom položiek [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth] zobrazíte zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel na úrovniach „100 %“, „70 %“, „50 %“ alebo „20 %“ v stĺpci pripojeného zariadenia Bluetooth. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

Ostávajúca zobrazená úroveň nabitia batérie sa môže v niektorých prípadoch líšiť od skutočnej zostávajúcej hodnoty. Ide o približný odhad.

Kontrola zostávajúceho stavu nabitia batérie v nabíjacom puzdre

  • Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel rozsvieti indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je približne 20 % až 1 %. Nabíjacie puzdro nedokáže s takouto zostávajúcou úrovňou nabitia batérie nabíjať slúchadlá dostatočne.
  • Ak sa po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo otvorení a zatvorení jeho veka bez vloženia slúchadiel indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti, zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %. Slúchadlá sa nedajú nabíjať, ak je nabíjacie puzdro umiestnené do tohto puzdra.

Rada

  • Zostávajúca úroveň nabitia v ľavom a pravom slúchadle sa môže líšiť v závislosti od toho, ako ich používate.
    Pri kontrole zostávajúcej úrovne nabitia batérie na zariadení iPhone/iPod touch alebo na smartfóne so systémom Android a používaní oboch slúchadiel sa zobrazí úroveň nabitia batérie slúchadla s nižšou úrovňou nabitia batérie. Ak používate len jedno slúchadlo, zobrazí sa zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadla, ktoré používate.
  • Zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla a nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Túto aplikáciu podporujú smartfóny so systémom Android aj zariadenia iPhone/iPod touch.

Poznámka

  • Ak smartfón a slúchadlá nie sú pripojené pomocou profilu HFP, zostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
  • Ak pripojíte slúchadlá k zariadeniu/smartfónu so systémom iPhone/iPod touch alebo Android iba s profilom „Media audio“ (A2DP) pri pripojení k viacerým zariadeniam, ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nebude zobrazovať správne.
  • Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala zostávajúca úroveň nabitia batérie.