Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

 1. Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.
 2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

  Slúchadlá sa automaticky zapnú.

  Keď sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3 .

 3. Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.
  1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

  2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

 4. Dotknite sa položky [WF-C700N].

  Zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.