Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na obsluhu zariadenia Bluetooth.
 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

  1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

   Slúchadlá sa automaticky zapnú.

   Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

   Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).


  Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

  1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

   Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

  2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

   Poznámka

   • Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

   Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

   Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

 2. Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

  V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [ WF-C700N].

  Ak sa zobrazuje, začnite znova od začiatku kroku 1 .

 3. Na párovanie vyberte položku [WF-C700N] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

  Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

  *Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

 4. Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

  Slúchadlá a zariadenie Bluetooth sa navzájom prepoja.

  Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.

  Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

  Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth “.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
 • Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Pri spárovaní 9. zariadenia
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  • Pri inicializácii slúchadiel
   Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.