Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

 1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

 2. Približne 15 sekúnd alebo dlhšie podržte tlačidlo inicializácie na zadnej strane nabíjacieho puzdra.

  Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre pomaly opakovane zabliká dvakrát za sebou a následne začne blikať indikátor (oranžový).

 3. Uvoľnite prsty do 5 sekúnd potom, ako začne na nabíjacom puzdre blikať indikátor (oranžový).

  Keď je inicializácia dokončená, indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre 4-krát zabliká.

Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako inicializovať slúchadlá.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0055/h_zz/

Poznámka

 • Ak nie je zostávajúca úroveň nabitia nabíjacieho puzdra dostatočná, inicializácia slúchadiel sa nezačne. Nabite nabíjacie puzdro.
 • Ak indikátor (zelený) na nabíjacom puzdre nezabliká 4-krát po vykonaní kroku 3 , slúchadlá nie sú inicializované. Skúste to znova od kroku 2 .
 • Ak ste po zakúpení slúchadiel aktualizovali softvér, softvér ostane aktualizovaný aj po inicializácii slúchadiel.
 • Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa neobnovia výrobné nastavenia jazyka.