Párovanie a pripájanie k počítaču (Mac)

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Kompatibilné operačné systémy

macOS (verzia 11 alebo novšia)

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Počítač disponuje funkciou Bluetooth, ktorá podporuje pripojenia na prehrávanie hudby (A2DP).
 • Počítač sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na obsluhu pri použití s počítačom.
 • V závislosti od používaného počítača môže byť potrebné zapnúť integrovaný adaptér Bluetooth. Ak neviete, ako zapnúť adaptér Bluetooth alebo si nie ste istí, či má počítač integrovaný adaptér Bluetooth, prečítajte si návod na používanie dodaný s počítačom.
 • Zapnite reproduktor na počítači.
  Ak je reproduktor počítača v režime „OFF“ (Vyp.), zo slúchadiel nebude počuť žiaden zvuk.

  Reproduktor počítača v režime ON (zap.)

  Obrázok ikony, ktorá sa zobrazí, keď je reproduktor počítača v režime zapnutia

 1. V slúchadlách spustite režim párovania.

  Pri prvom párovaní slúchadiel so zariadením po zakúpení alebo inicializácii (v slúchadlách nie sú prítomné žiadne informácie o párovaní)

  1. Vyberte obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

   Slúchadlá sa automaticky zapnú.

   Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania.

   Z oboch slúchadiel naraz budete počuť zvuk upozornenia a hlasový oznam „Pairing“ (Párovanie).


  Keď spárujete druhé alebo ďalšie zariadenie (slúchadlá majú informácie o párovaní z iných zariadení)

  1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

   Veko nabíjacieho puzdra nechajte otvorené.

  2. Keď je veko nabíjacieho puzdra otvorené, stlačte a podržte tlačidlo párovania na zadnej časti nabíjacieho puzdra na približne 5 sekúnd alebo dlhšie.

   Poznámka

   • Slúchadlá neprejdú do režimu párovania, ak je veko nabíjacieho puzdra zatvorené.

   Indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre dvakrát opakovane zabliká a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania.

   Po vstupe do režimu párovania môžete slúchadlá vybrať z nabíjacieho puzdra.

 2. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
 3. Spárujte slúchadlá pomocou počítača.
  1. Vyberte položku [(System Preferences)] – [Bluetooth] na paneli v spodnej časti obrazovky.

  2. Vyberte položku [WF-C700N] z obrazovky [Bluetooth] a potom kliknite na položku [Connect].

  Ak sa vyžaduje prístupový kód *, zadajte hodnotu „0000“.

  Slúchadlá a počítač sa navzájom spárujú a prepoja.

  Ak sa slúchadlá vložia do nabíjacieho puzdra, indikátor (modrý) na nabíjacom puzdre zabliká 10-krát.

  Keď vyberiete slúchadlá z nabíjacieho puzdra, zaznie zvuk upozornenia informujúci, že pripojenie bolo vytvorené u oboch slúchadiel (alebo u slúchadla vybraného z nabíjacieho puzdra, pokiaľ ste vybrali iba jedno slúchadlo) súčasne.

  Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému počítaču (Mac)“.

  Ak sa na obrazovke počítača nezobrazí položka [WF-C700N], znovu začnite od začiatku kroku 3 .

  *Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od začiatku kroku 1 .
 • Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Pri spárovaní 9. zariadenia
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth
  • Pri inicializácii slúchadiel
   Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.