Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca użycia telefonu komórkowego

 • Szczegółowych informacji o sposobie odbierania połączenia telefonicznego w czasie przesyłania dźwięku przez łącze BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Bezpieczeństwo

 • Przed użyciem głośnika należy się upewnić, czy jego napięcie zasilania jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci energetycznej.
  • Miejsce zakupu: wszystkie kraje/regiony
  • Napięcie zasilania: napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego

 • Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza sieciowego należy wyłączyć głośnik. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii.
 • Używać tylko dostarczonego zasilacza sieciowego. Użycie innego zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia głośnika.

  Położenie biegunów wtyczki

 • Zasilacz sieciowy należy podłączyć do najbliższego gniazda ściennego. W razie problemów należy niezwłocznie odłączyć zasilacz od gniazda ściennego.
 • Nie wolno instalować zasilacza sieciowego w przestrzeni zamkniętej, np. na regale lub w zabudowanej szafce.
 • Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać zasilacza sieciowego na kontakt z wodą ani stawiać na nim naczyń wypełnionych płynem, np. wazonów.

Umiejscowienie urządzenia

 • Nie ustawiać głośnika na pochyłym podłożu. Grozi to jego przewróceniem się pod wpływem wibracji, a w konsekwencji obrażeniami, awarią lub pogorszeniem działania.
 • W zależności od sposobu instalacji urządzenie może się przewrócić lub upaść. Nie kłaść w pobliżu głośnika cennych przedmiotów itp.
 • Nie umieszczać głośnika w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, nadmierne zakurzenie, wilgoć, deszcz lub wstrząsy.

Obsługa

 • Nie należy wkładać żadnych małych obiektów do gniazd ani otworu wentylacyjnego z tyłu głośnika. Grozi to zwarciem lub uszkodzeniem urządzenia.
 • Jeśli światło jest bardzo mocne, należy zwiększyć jasność w pomieszczeniu lub wyłączyć oświetlenie.

Czyszczenie

 • Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu, benzyny ani rozpuszczalnika.

Inne

 • Do użycia funkcji dodawania głośnika potrzebne są dwa głośniki. Po włączeniu funkcji dodawania głośnika obsługiwany jest tylko kodek SBC.
 • W przypadku pytań lub problemów związanych z głośnikiem, które nie są omówione w niniejszym przewodniku pomocniczym, prosimy o kontaktowanie się z autoryzowanymi sklepami Sony.