Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia BLUETOOTH wymagana jest wzajemna rejestracja (zwana „parowaniem”). Parowanie umożliwia temu urządzeniu i innym urządzeniom wzajemne rozpoznawanie się.

 1. Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od tego urządzenia.
 2. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Settings].
 3. Dotknij [Bluetooth].
 4. Dotknij [Bluetooth Connection], a następnie dotknij [ON].
  Sygnał BLUETOOTH zostanie włączony, a kontrolka (BLUETOOTH) świeci się na pasku stanu urządzenia.
 5. Dotknij [Pairing].
  (BLUETOOTH) miga, gdy urządzenie jest w trybie gotowości do parowania.
 6. Wykonaj parowanie w urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryło to urządzenie.
 7. Wybierz nazwę modelu wyświetlaną na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH.
  Powtórz czynności od kroku 5, jeśli nazwa modelu nie zostanie wyświetlona.
  Jeśli zostanie wyświetlone potwierdzenie połączenia, użyj urządzenia BLUETOOTH w celu zatwierdzenia połączenia, a następnie dotknij [OK] na urządzeniu i/lub urządzeniu BLUETOOTH.
 8. Jeśli wymagane jest wprowadzenie klucza dostępu* w urządzeniu BLUETOOTH, wprowadź [0000].
  Podczas parowania symbol (BLUETOOTH) świeci się.

  *W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH termin klucza dostępu może być również określany mianem „kodu dostępu”, „kodu PIN”, „numeru PIN”, „hasła” itp.

 9. Wybierz to urządzenie w urządzeniu BLUETOOTH, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH.
  Kontrolka (telefon komórkowy) lub (dźwięk) zaświeci się po nawiązaniu połączenia.

Uwaga

 • Urządzenie może być połączone z jednym urządzeniem BLUETOOTH w danej chwili.
 • Aby rozłączyć połączenie BLUETOOTH, wyłącz połączenie z urządzenia lub urządzenia BLUETOOTH.
 • Parowanie BLUETOOTH nie jest możliwe, gdy uruchomione jest Apple CarPlay lub Android Auto.