Informacje o wskazówkach głosowych

Przy ustawieniu fabrycznym, zestaw nagłowny odtwarza wskazówki głosowe w języku angielskim w następujących sytuacjach. Znaczenie wskazówek głosowych wyjaśniono w nawiasach.

Można zmienić język wskazówek głosowych oraz włączyć/wyłączyć wskazówki głosowe za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz przewodnik pomocniczy aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Po włączeniu zestawu nagłownego: „Power on” (Zasilanie włączone)
 • Po wyłączeniu zestawu nagłownego: „Power off” (Zasilanie wyłączone)
 • Po przejściu do trybu parowania: „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth)
 • Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth: „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth)
 • W przypadku pierwszego połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth 2nd Device Connected” (Podłączono 2-gie urządzenie Bluetooth) (*)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device1 Connected” (Podłączono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy nawiązywaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device2 Connected” (Podłączono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
 • Podczas rozłączania połączenia Bluetooth: „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy odłączaniu połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device1 Disconnected” (Odłączono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy odłączaniu połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym: „Bluetooth Device2 Disconnected” (Odłączono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy podłączaniu trzeciego urządzenia do zestawu nagłownego, odłączenie połączenia Bluetooth między pierwszym urządzeniem a zestawem nagłownym i przełączenie połączenia: „Bluetooth Device1 Replaced” (Zastąpiono 1 urządzenie Bluetooth) (*)
 • W przypadku połączenia wielopunktowego, przy podłączaniu trzeciego urządzenia do zestawu nagłownego, odłączenie połączenia Bluetooth między drugim urządzeniem a zestawem nagłownym i przełączenie połączenia: „Bluetooth Device2 Replaced” (Zastąpiono 2 urządzenie Bluetooth) (*)
 • Podczas informowania o poziomie naładowania akumulatora: „Battery about XX %” (Poziom naładowania akumulatora ok. XX %) (Wartość „XX” wskazuje przybliżony poziom naładowania. Należy go traktować jako zgrubne oszacowanie.) / „Battery fully charged” (Akumulator w pełni naładowany)
 • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski: „Low battery, please recharge headset” (Niski poziom naładowania akumulatora, naładuj zestaw nagłowny)
 • W przypadku automatycznego wyłączenia ze względu na niski poziom naładowania akumulatora: „Please recharge headset. Power off” (Naładuj zestaw nagłowny. Zasilanie wyłączone)
 • Podczas włączania funkcji tłumienia szumów: „Noise canceling” (Usuwanie szumów)
 • Podczas włączania trybu dźwięków otoczenia: „Ambient sound” (Dźwięk otoczenia)
 • Podczas wyłączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia: „Ambient Sound Control off” (Regulacja dźwięków otoczenia wyłączona)
 • Po rozpoczęciu działania optymalizatora NC: „Optimizer start” (Uruchamianie optymalizatora)
 • Po zakończeniu działania optymalizatora NC: „Optimizer finished” (Zakończenie działania optymalizatora)
 • Gdy funkcja Speak-to-Chat jest włączona: „Speak-to-chat activated” (Funkcja Rozmawiaj na czacie aktywowana)
 • Gdy funkcja Speak-to-Chat jest wyłączona: „Speak-to-chat deactivated” (Funkcja Rozmawiaj na czacie wyłączona)
 • Gdy Asystent Google nie jest dostępny w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Asystent Google na zestawie nagłownym: „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony)
 • Gdy Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji oprogramowania: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.” (Asystent Google nie jest dostępny podczas aktualizacji. Poczekaj chwilę do zakończenia aktualizacji.)
 • Gdy funkcja Amazon Alexa nie jest dostępna w smartfonie podłączonym do zestawu nagłownego, nawet po naciśnięciu przycisku Amazon Alexa na zestawie nagłownym: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again” (Urządzenie mobilne nie jest połączone lub należy otworzyć aplikację Alexa App i spróbować ponownie)

*Dostępna tylko, gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] zostanie włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

 • Zmiana języka wskazówek głosowych trwa około 20 minut.
 • W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.
 • Jeżeli wskazówki głosowe nie są słyszalne po zmianie języka wskazówek głosowych lub aktualizacji oprogramowania, wyłącz zestaw nagłowny i włącz go ponownie.