Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego

Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo nawet po zresetowaniu, zainicjuj zestaw nagłowny.


Wyłącz zestaw nagłowny, gdy przewód USB Type-C jest odłączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (zasilanie) i przycisk CUSTOM (użytkownika) przez ponad 7 sekund.

Wskaźnik (niebieski) mignie 4 razy ( ), a zestaw nagłowny zostanie zainicjowany. Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.


Jeśli zestaw nagłowny nie działa prawidłowo po przywróceniu ustawień fabrycznych, zasięgnij porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.

Uwaga

  • Jeżeli po zakupie zestawu nagłownego zaktualizowano oprogramowanie, nawet po zainicjowaniu zestawu nagłownego oprogramowanie pozostanie zaktualizowane.
  • W przypadku zainicjowania przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu nagłownego po zmianie języka wskazówek głosowych zostanie przywrócone ustawienie fabryczne tego języka.