Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas ”ihopparning”. Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan åtgärden påbörjas så kontrollera följande:

 • Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Bruksanvisningen till Android-smarttelefonen finns till hands.
 1. Plocka ur headsetets båda enheter från laddningsfodralet.

  Headsetet slås på automatiskt. Kontrollera att indikatorerna (blå) blinkar.

 2. Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

  Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge om du plockar ur headsetet från laddningsfodralet, när headsetet paras ihop med en enhet för första gången efter att headsetet har köpts eller initierats (om headsetet inte har någon ihopparningsinformation). I detta fall fortsätter du till steg 3 .

  När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in knapparna på både vänster och höger enhet i cirka 5 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) på båda enheterna på headsetet upprepat blinkar två gånger i följd.

  Du hör en röstvägledning säga “Bluetooth pairing” (Bluetooth-parkoppling) från båda headsetenheterna samtidigt.

 3. Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.
 4. Hitta headsetet på din Android-smarttelefon.
  1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

 5. Rör vid [WF-C500].

  Om du måste ange en passnyckel (*), anger du ”0000”.

  Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra.

  Indikatorlamporna (blå) på båda enheterna på headsetet blinkar snabbt i cirka 5 sekunder.

  Du hör röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

  Om de inte ansluts så läs ”Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon”.

  Om [WF-C500] inte visas på skärmen av din Android-smarttelefon så försök igen från början av steg 4 .

  *Nyckeln kan även kallas ”Kodnyckel”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord”.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man utför ihopparning för första gången.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0028/h_zz/

Tips

OBS!

 • Om ihopparning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget. I det här fallet lägger du headsetet i laddningsfodralet och börjar om åtgärden från steg 1 .
 • När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  • Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  • När en 9:e enhet paras ihop.
   Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  • När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  • När headsetet initieras.
   All information för ihopparning raderas. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.
 • Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.