Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

 • Θέστε τα ακουστικά στη λειτουργία "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου".
 • Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και των ενσωματωμένων κεραιών της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών. Οι κεραίες της δεξιάς και της αριστερής μονάδας των ακουστικών είναι ενσωματωμένες στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

  Απεικόνιση των θέσεων της ενσωματωμένης κεραίας (Α) στα ακουστικά

  A: Θέσεις των ενσωματωμένων κεραιών (αριστερή, δεξιά)

 • Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
  • Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
   Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
  • Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
  • Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 • Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή με ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
 • Καθώς οι συσκευές Bluetooth και το ασύρματο LAN (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος, να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες, αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή ασύρματου LAN. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
  • Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε συσκευή Bluetooth, χρησιμοποιείτε τα σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή ασύρματου LAN.
  • Αν χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά σε απόσταση εντός 10 m από συσκευή ασύρματου LAN, απενεργοποιήστε τη συσκευή ασύρματου LAN.
  • Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους.
 • Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.
 • Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth.
  Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να συνδέσετε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth.