Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.


Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, αφήστε το καπάκι της θήκης φόρτισης ανοιχτό και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα με τα δάχτυλά σας τους αισθητήρες αφής τόσο στην αριστερή όσο και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας 10 δευτερόλεπτα αφού αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) των ακουστικών.

Οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε) αναβοσβήνουν 4 φορές ( ) και πραγματοποιείται αρχικοποίηση των ακουστικών.


Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δε λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σημείωση

  • Βεβαιωθείτε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) τόσο στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών ανάβουν πριν κρατήσετε τα δάχτυλά σας επάνω στους αισθητήρες αφής τόσο στην αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
  • Αν ενημερώσατε το λογισμικό μετά την αγορά των ακουστικών, ακόμα και αν αρχικοποιήσετε τα ακουστικά, το λογισμικό θα παραμείνει στην ενημερωμένη έκδοση.
  • Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.