Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες στα αγγλικά μέσω των ακουστικών. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Φωνητικές οδηγίες θα ακούγονται στις εξής περιπτώσεις μέσω της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών.

 • Όταν τα ακουστικά ενεργοποιούνται: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
 • Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
 • Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει στα ακουστικά είναι χαμηλό: "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά)
 • Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας στα ακουστικά: "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας)

Θα ακούσετε φωνητική οδηγία από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα) των ακουστικών, στις ακόλουθες περιστάσεις.

 • Κατά την απενεργοποίηση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect": "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
 • Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth)
 • Κατά τη δημιουργία σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε)
 • Κατά τη διακοπή σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε)
 • Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου: "Noise canceling" (Εξουδετέρωση θορύβου)
 • Κατά την ενεργοποίηση της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient sound" (Ήχος περιβάλλοντος)
 • Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος: "Ambient Sound Control off" (Απενεργοποιημένη λειτουργία ήχου περιβάλλοντος)

Θα ακούσετε φωνητικές οδηγίες στην παρακάτω περίπτωση από τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant.

 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Google Assistant: "The Google Assistant is not connected" (Το Google Assistant δεν είναι συνδεδεμένο)
 • Όταν το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης λογισμικού: "The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes." (Το Google assistant δεν είναι διαθέσιμο κατά την ενημέρωση. Περιμένετε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.)

Θα ακούσετε φωνητικές οδηγίες στην παρακάτω περίπτωση από τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa.

 • Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά ακόμη και αν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής στη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Amazon Alexa: "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά)

Σημείωση

 • Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από τη μονάδα που φοράτε.
 • Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά, όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
 • Όταν κάνετε αρχικοποίηση των ακουστικών για να γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών, η γλώσσα θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 • Εάν οι φωνητικές οδηγίες δεν ακουστούν μετά από την αλλαγή της γλώσσας των φωνητικών οδηγιών ή την ενημέρωση του λογισμικού των ακουστικών, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε, στη συνέχεια αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για τα ενεργοποιήσετε ξανά.