Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό πρωτόκολλο: AVRCP), τότε είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

  • Αναπαραγωγή/Διακοπή: Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής.

  • Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού: Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα (με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων).

  • Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή): Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές γρήγορα (με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων).

Όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες χρησιμοποιώντας τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία.

  • Αύξηση της έντασης ήχου: Πατήστε τον αισθητήρα αφής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Η ένταση ήχου αυξάνεται κατά 1 μονάδα.
  • Μείωση της έντασης ήχου: Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής. Η ένταση ήχου μειώνεται συνεχόμενα. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής στο επιθυμητό επίπεδο έντασης ήχου.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Σημείωση

  • Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν είστε σε θέση να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για smartphone "Sony | Headphones Connect" και ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
    Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αναθέσετε τη λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου στον αισθητήρα αφής των ακουστικών.
  • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.