Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά τοποθετημένα επάνω στη θήκη φόρτισης.
 • Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
 • Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C έχει συνδεθεί σταθερά στη θήκη φόρτισης και στον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή στον υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 • Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
 • Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
 • Όταν χρησιμοποιείτε Windows 8.1, να ενημερώνετε το λογισμικό με χρήση του Windows Update.
 • Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
  Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
 • Επαναφέρετε τα ακουστικά.