Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

 1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

  Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

 2. Τοποθετήστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

  Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

  Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WF-SP800N], το [LE_WF-SP800N] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WF-SP800N], επιλέξτε [WF-SP800N]. Αν εμφανιστεί το [LE_WF-SP800N], επιλέξτε [LE_WF-SP800N].
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.