Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

  1. Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

    Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

  2. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

    Τα ακουστικά απενεργοποιούνται.

Υπόδειξη

  • Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.