Рестартиране на плейъра

Рестартирайте плейъра, ако работата му стане нестабилна.

Рестартирането няма да изтрие всякакви данни и информация за свързване.

  1. Задръжте натиснат (захранване) бутона (1) за 2 секунди, докато екранът е включен.

  2. Докоснете [Restart].

Съвет

  • Ако плейърът замръзне, задръжте натиснат (захранване)бутона за 10 секунди, за да накарате плейъра да се рестартира.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.