Поддръжка

  • Почиствайте плейъра с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила и др.

  • За почистване на плейъра, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със слаб почистващ разтвор.

    Внимавайте в плейъра да не попадне вода.

  • Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разредител за боя. Тези разтворители могат да повредят повърхността на плейъра.

  • Почистете конектора за слушалки със суха, мека кърпа. Ако конектора е замърсен, могат да се появят шумове или прескачане на звука.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.