Конфигуриране на началните настройки

Когато включите плейъра за първи път, ще се появи екран за първоначалната настройка.

Следните елементи могат да бъдат зададени според необходимостта по-късно.

 • Настройка на Wi-Fi
 • Профил в Google™
 1. Задръжте натиснат (захранване) бутона (1) за 5 секунди, докато плейърът се включи.
  Плейърът може да не се включи, ако нивото на заряд на батерията е ниско. Заредете плейъра за около 30 минути.

  Ако е необходимо, изберете език и преминете към следващата стъпка.

 2. Потвърдете съдържанието на [End user license agreement] и след това докоснете [Agree].
 3. Следвайте инструкциите на екрана.

  Началният екран се показва, когато първоначалната настройка приключи.

Учебно видео

Има видео с инструкции за следните операции.

 • Първоначална настройка

Посетете следния линк.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0001/h_zz/

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.