Импортиране на съдържание от “Music player” към Music Center for PC

Забележка

 • Уверете се, че версията на софтуера Music Center for PC е 2.2или по-нова. В по-ранни версии Music Center for PCняма да разпознае плейъра.
 • Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, батерията на компютъра ще се изразходи. Когато свържете плейъра към компютър за дълъг период от време, свържете компютъра към електрическата мрежа.
 1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
 2. Стартирайте Music Center for PC.
 3. Свържете плейъра към компютъра посредством USB.

 4. Потвърдете [Use USB for] менюто на плейъра. Изберете [File Transfer] и докоснете [OK].

  Ако в [Use USB for] менюто не се появи, можете да влезете в менюто от настройките на приложението.

  Плъзнете нагоре началния екран.

  Докоснете елементите от менюто в следния ред.

  [Settings] - [Connected devices] - [USB].

 5. Изберете свързаното устройство от [Transfer and Manage] в страничната лента на Music Center for PCекран.

  Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна.

  Списък на музикално съдържание в Music Center for PCще се появи в лявата страна.

  За да импортирате музикално съдържание от microSD картата в плейъра:
  Изберете microSD карта от менюто за избор на устройството на екрана за прехвърляне.

 6. Щракнете върху [Manage songs in device] за показване на списъка на музикалното съдържание на “Music player”.
 7. Изберете музикалното съдържание, което искате да импортирате към Music Center for PC.
 8. Щракнете с десния бутон върху музикално съдържанието, за да изберете [Import to PC].

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка

 • Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
 • Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
 • Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано лого.
 • Докато плейърът е свързан към компютър, спазвайте следните предупреждения. В противен случай плейърът може да не работи както трябва.
  • Не включвайте компютъра.
  • Не рестартирайте компютъра.
  • Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
  • Не изключвайте компютъра.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.