Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení.

Před provozováním systému zajistěte provedení tohoto postupu:

 • Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od systému.

 • Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

 • Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i systému. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována se systémem.

 • Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.

 1. Vyberte funkci BLUETOOTH.
  1. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION/PAIRING, dokud se nerozsvítí indikátor(BLUETOOTH).

  Tip

  • Nejsou-li v systému žádné informace o párování (např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení systému), bude indikátor (BLUETOOTH) blikat a systém přejde do režimu párování. Přejděte ke kroku.

  • Při zapnutí systému dojde k jeho pokusu sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a rozsvícení indikátoru(BLUETOOTH). V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

 2. Přidržte tlačítko FUNCTION/PAIRING stisknuté, dokud neuslyšíte zprávu hlasové indikace („Bluetooth pairing“) a indikátor(BLUETOOTH) nezačne rychle blikat.

 3. Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo systém.

  Když se na displeji zařízení seznam zjištěných zařízení BLUETOOTH, vyberte model [GTK-XB72].

  Je-li na zařízení BLUETOOTH požadován vstupní klíč*, zadejte [0000].

  * Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

 4. Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, uslyšíte zprávu hlasové indikace („Bluetooth Connected“) a indikátor(BLUETOOTH) přepne blikání na trvalé rozsvícení.

  Nedojde-li k sestavení připojení BLUETOOTH, zopakujte od kroku.

Tip

 • Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

 • Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 10.0 a novějším.

 • Párovací režim systému se uvolní za přibl. 5 minut a indikátor(BLUETOOTH) bude blikat pomalu. Nicméně když nejsou údaje o párování uloženy v systému, jako při továrním nastavení, k uvolnění párovacího režimu nedojde. Uvolní-li se párovací režim před dokončením procesu, zopakujte od kroku.

 • Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

  • Systém je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením.

   Systém lze spárovat s max. 8 zařízeními. Dojde-li k párování nového zařízení po spárování systému s 8 zařízeními, nahradí nové zařízení to, které bylo spárováno nejdříve.

  • Došlo k vymazání údajů o párování ze zařízení BLUETOOTH.

  • Po resetování systému se nebudete moci připojit k zařízení iPhone/iPod. V tomto případě odstraňte údaje párování tohoto systému ze zařízení iPhone/iPod a potom proveďte párovací postup znovu.

  • Systém lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.