Parowanie i łączenie z urządzeniami BLUETOOTH®

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Aby sparować się z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj poniższą procedurę parowania dla każdego urządzenia.

Przed użyciem głośnika wykonaj poniższe czynności:

 • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 m od głośnika.

 • Podłącz głośnik do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

 • Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie.

  W zależności od urządzenia BLUETOOTH głośność urządzenia może być zsynchronizowana z głośnikiem.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do urządzenia BLUETOOTH, aby móc z nich korzystać.

 1. Włącz głośnik.

 2. Sprawdź stan wskaźnika(BLUETOOTH).

  Jeśli wskaźnik miga podwójnie

  Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), po włączeniu głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do krokunumer 4.

  Jeśli wskaźnik miga powoli

  Głośnik wyszukuje urządzenia BLUETOOTH.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do krokunumer 4.

   Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH. W zależności od urządzenia BLUETOOTH może ono zostać ponownie połączone po samym włączeniu zasilania głośnika. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

  Jeśli wskaźnik się świeci

  Głośnik został połączony z urządzeniem BLUETOOTH.

  Aby połączyć się z innymi urządzeniami BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych procedur.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem BLUETOOTH, które było wcześniej zapisane (sparowane), przejdź do krokunumer 4. Głośnik zostanie automatycznie połączony po włączeniu funkcji BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

 3. Naciśnij przycisk(BLUETOOTH).

  Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) i wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

 4. Wykonaj procedurę parowania na urządzeniu BLUETOOTH, aby wykryć głośnik.

  Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybierz „SRS-XP700” lub „SRS-XP500”.

  Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

  * W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

 5. Włącz połączenie BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)), a wskaźnik(BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane, powtórz czynności od krokunumer 3.

Wskazówka

 • Jeśli funkcja BLUETOOTH jest włączona na urządzeniu BLUETOOTH, które było wcześniej połączone z głośnikiem, głośnik ponownie połączy się z tym urządzeniem po włączeniu.

 • Powyższe instrukcje dotyczące urządzenia BLUETOOTH stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

 • Z głośnikiem mogą być połączone jednocześnie 2 urządzenia BLUETOOTH. Kiedy odtwarzanie rozpocznie się na jednym urządzeniu, podczas gdy odtwarzanie muzyki trwa na innym urządzeniu, głośnik przełączy źródło audio z urządzenia wcześniejszego na późniejsze i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia źródłowego (połączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • W przypadku urządzeń Apple iOS głośnik jest zgodny z wersją iOS 10.0 lub nowszą. Połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na urządzeniach z wersją iOS 9.x lub starszą.

 • Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktunumer 3.

 • Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.

   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane nowe urządzenie, urządzenie sparowane najdawniej zostanie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu głośnika zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.

  • Została wykonana inicjalizacja głośnika.

   Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z urządzeniem BLUETOOTH może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

 • Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z połączenia z kilkoma urządzeniami.