Łączenie z komputerem przez połączenie BLUETOOTH (Windows)

Parowanie to proces wymagany do wzajemnej rejestracji informacji na temat urządzeń BLUETOOTH w celu ich bezprzewodowego połączenia.

Sparowanie urządzenia z głośnikiem jest niezbędne do nawiązania połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy. Te same procedury należy wykonać w celu sparowania z innymi urządzeniami.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 8.1

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Umieść komputer w odległości 1 m od głośnika.

 • Podłącz głośnik do gniazda sieciowego za pomocą załączonego przewodu zasilania. Lub naładuj wbudowany akumulator do wystarczającego poziomu.

 • Przygotuj instrukcje obsługi załączone do komputera, aby móc z nich korzystać.

 • Aby uniknąć nagłego wybuchu głośnego dźwięku z głośnika, zmniejsz głośność urządzenia BLUETOOTH i głośnika lub zatrzymaj odtwarzanie.

 • Ustaw głośnik komputera na włączony.

  Jeśli głośnik komputera będzie ustawiony na (wyciszenie), dźwięk nie będzie wysyłany przez głośnik BLUETOOTH.

  • Kiedy głośnik komputera jest ustawiony na włączony:

 1. Włącz głośnik.

 2. Sprawdź, czy wskaźnik(BLUETOOTH) jest aktywny.

  Jeśli wskaźnik miga podwójnie

  Po sparowaniu głośnika z urządzeniem BLUETOOTH po raz pierwszy po zakupie lub po inicjalizacji głośnika (głośnik nie posiada żadnych informacji parowania), po włączeniu głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania. Przejdź do punktunumer 4.

  Jeśli wskaźnik miga powoli

  Głośnik wyszukuje połączeń BLUETOOTH.

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które zostały wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 4.

   W zależności od urządzenia BLUETOOTH, głośnik może ponownie połączyć się z urządzeniem zaraz po włączeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia BLUETOOTH.

  Jeśli wskaźnik się świeci

  Głośnik jest już połączony z jednym z urządzeń BLUETOOTH.

  Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem BLUETOOTH, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby sparować głośnik z drugim lub kolejnym urządzeniem BLUETOOTH (kiedy głośnik posiada informacje parowania innych urządzeń BLUETOOTH), przejdź do krokunumer 3.

  • Aby ponownie połączyć głośnik z jednym z urządzeń BLUETOOTH, które zostały wcześniej sparowane z głośnikiem, przejdź do krokunumer 4.

 3. Naciśnij przycisk(BLUETOOTH).

  Usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH pairing (parowanie BLUETOOTH)) i wskaźnik(BLUETOOTH) zacznie podwójnie migać (tryb parowania).

 4. Wybudź komputer, jeśli komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub w trybie hibernacji.
 5. Zapisz głośnik na komputerze.

  Dla Windows 10

  1. Kliknij [Start], a następnie [Settings].

  2. Kliknij [Devices].

  3. Kliknij zakładkę [Bluetooth & other devices], kliknij przycisk [Bluetooth], aby włączyć funkcję BLUETOOTH, po czym kliknij [Add Bluetooth or other device].

  4. Kliknij [Bluetooth].

  5. Wybierz [SRS-XP700] lub [SRS-XP500].

   Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

   Jeśli nie pojawi się [SRS-XP700] lub [SRS-XP500], wykonaj operację ponownie od krokunumer 3.

   * W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

  6. Po sparowaniu połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane automatycznie i na ekranie będzie wyświetlone [Connected music] lub [Connected voice, music]. Przejdź do punktunumer 6.

  Dla Windows 8.1

  1. Kliknij prawym przyciskiem [Start], a następnie kliknij [Control Panel].

   Kiedy zostanie wyświetlone [All Control Panel Items], wybierz [Devices and Printers].

   Jeśli pojawi się ekran [Control Panel] zamiast [All Control Panel Items], wybierz [Large icons] lub [Small icons] z menu [View by] w prawym górnym rogu ekranu.

  2. Kliknij [Add a device].

  3. Wybierz [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] i kliknij [Next].

   Jeśli wymagany jest klucz dostępu*, wprowadź „0000”.

   Jeśli nie pojawi się [SRS-XP700] lub [SRS-XP500], wykonaj operację ponownie od krokunumer 3.

   * W niektórych urządzeniach termin „klucz dostępu” może być określany mianem „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub „hasło”.

  4. Kiedy pojawi się poniższy ekran, kliknij [Close].

   Komputer rozpocznie instalowanie sterownika.

   Podczas instalacji w lewym dolnym rogu ikony [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] pojawi się symbol „instalacja”. Kiedy symbol „instalacja” zniknie, oznacza to, że instalacja sterownika została zakończona. Przejdź do krokunumer 5-5.

   W zależności od komputera instalacja może potrwać stosunkowo długo. Jeśli instalacja sterownika trwa zbyt długo, funkcja Auto Standby głośnika spowoduje jego automatyczne wyłączenie. W takim przypadku należy ponownie włączyć głośnik.

  5. Kliknij prawym przyciskiem na [SRS-XP700] lub [SRS-XP500] w [Devices] i wybierz [Sound settings] z wyświetlonego menu.

  6. Potwierdź [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo] na ekranie [Sound].

   • Jeśli obok [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo] jest widoczny symbol zaznaczenia (zielony), przejdź do krokunumer 6.

   • Jeśli obok [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo] nie ma symbolu zaznaczenia (zielonego), przejdź do krokunumer 5-7.

   • Jeśli [SRS-XP700 Stereo] ani [SRS-XP500 Stereo] nie jest wyświetlone, kliknij prawym przyciskiem na ekranie [Sound] i wybierz [Show Disabled Devices] z wyświetlonego menu. Następnie przejdź do krokunumer 5-7.

  7. Kliknij prawym przyciskiem na [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo] i wybierz [Connect] z wyświetlonego menu.

   Jeśli głośnik jest połączony, obok [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo] na ekranie [Sound] będzie widoczny symbol zaznaczenia. Przejdź do punktunumer 6.

   Jeśli nie możesz kliknąć [Connect] dla [SRS-XP700 Stereo] lub [SRS-XP500 Stereo], wybierz [Disable] dla [Default Device], które aktualnie ma symbol zaznaczenia (zielony).

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać połączenie BLUETOOTH.

  Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, usłyszysz z głośnika wskazówkę głosową (BLUETOOTH connected (połączono BLUETOOTH)), a wskaźnik(BLUETOOTH) przestanie migać i zacznie świecić stale.

  Jeśli próba połączenia się nie powiedzie, powtórz procedurę od krokunumer 3.

Wskazówka

 • Powyższe instrukcje dotyczące komputera stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do komputera. Należy pamiętać, że nie wszystkie komputery zostały przetestowane i uznane za zgodne z powyższą procedurą i procedura ta nie dotyczy komputerów zbudowanych samodzielnie.

 • Z głośnikiem mogą być połączone jednocześnie 2 urządzenia BLUETOOTH. Kiedy odtwarzanie rozpocznie się na jednym urządzeniu, podczas gdy odtwarzanie muzyki trwa na innym urządzeniu, głośnik przełączy źródło audio z urządzenia wcześniejszego na późniejsze i rozpocznie odtwarzanie dźwięku z nowego urządzenia źródłowego (połączenie kilku urządzeń).

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika jest wyzwalany po około 5 minutach i wskaźnik(BLUETOOTH) powoli miga. Jeśli jednak w głośniku nie ma zapisanych żadnych informacji o parowaniu, na przykład ustawień fabrycznych, tryb parowania nie zostanie wyzwolony. Jeśli tryb parowania zostanie wyzwolony przed zakończeniem procesu, powtórz czynności od punktunumer 3.

 • Po sparowaniu urządzeń BLUETOOTH nie trzeba parować ich ponownie, poza następującymi przypadkami:

  • Informacje o parowaniu zostały skasowane po naprawie itp.

  • Głośnik został już sparowany z 8 urządzeniami i ma zostać sparowane kolejne urządzenie.

   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane nowe urządzenie, urządzenie sparowane najdawniej zostanie zastąpione przez nowe.

  • Informacje o parowaniu z głośnikiem zostały usunięte z urządzenia BLUETOOTH.

  • Inicjalizacja głośnika została zakończona.

   Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji głośnika połączenie z komputerem może być niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć informacje o parowaniu głośnika z komputera, a następnie ponownie przeprowadzić procedurę parowania.

 • Głośnik można sparować z kilkoma urządzeniami, ale muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia jednocześnie.

 • Klucz dostępu głośnika to „0000”. Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH ustawiony zostanie klucz dostępu inny niż „0000”, nie będzie można wykonać parowania z głośnikiem.

 • Podczas korzystania z funkcji Parowanie stereo lub funkcji Połączenie głośników nie można korzystać z połączenia z kilkoma urządzeniami.