Informacje dotyczące wskaźników

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Wyłączony Głośnik zakończył ładowanie.
Świeci się Głośnik jest ładowany.
Miga powoli Wbudowany akumulator ma mniej niż 20% mocy i musi zostać naładowany.
Miga 3 razy i wyłącza się Jeśli wskaźnik CHARGE miga 3 razy i wyłącza się po włączeniu głośnika, wbudowany akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować.

Uwaga

  • Włączony głośnik ładuje wbudowany akumulator, o ile jest podłączony do gniazda ściennego za pomocą załączonego przewodu zasilania.

    W zależności od sposobu użytkowania głośnika pełne naładowanie może jednak długo potrwać. Zalecamy wyłączenie głośnika przed rozpoczęciem ładowania akumulatora.

  • Jeśli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub bardzo wysoka, głośnik przestanie ładować wbudowany akumulator ze względów bezpieczeństwa. Ładowanie może również zostać przerwane, jeśli będzie trwało zbyt długo. W takim przypadku należy zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę do temperatury roboczej wynoszącej między 5°C a 35°C, odłączyć i jeszcze raz podłączyć przewód zasilania i ponownie pozwolić głośnikowi naładować wbudowany akumulator.

Wskaźnik (zasilanie)

Wyłączony Głośnik jest wyłączony.
Świeci się (na zielono) Głośnik jest włączony.
Świeci się (na pomarańczowo) Głośnik jest wyłączony. Głośnik jest ustawiony na tryb gotowości BLUETOOTH.
Miga (na zielono lub pomarańczowo)
  • Każde naciśnięcie przycisków -/+ (głośność) powoduje jednokrotne zamiganie wskaźnika.

  • Kiedy używane są przyciski -/+ (głośność) i głośność zostanie ustawiona na najniższy (0) lub najwyższy poziom (50 dla odtwarzania muzyki), wskaźnik zamiga 3 razy.

  • Wraz z postępem procesu aktualizacji oprogramowania zmienia się aktywność zielonego wskaźnika(zasilanie) (z 5 błyśnięć na 4 błyśnięcia, pojedyncze błyśnięcie, a następnie wyłączenie*).

  • Kiedy głośnik zostanie włączony po raz pierwszy po aktualizacji oprogramowania, wskaźnik miga 3 razy razy na zielono, aby poinformować użytkownika o zakończeniu aktualizacji.

  • Kiedy aktualizacja oprogramowania zostanie anulowana za pomocą aplikacji „Sony | Music Center”, wskaźnik miga 4 razy na zielono.

  • Kiedy aktualizacja oprogramowania zakończy się błędem, wskaźnik miga 4 razy na pomarańczowo.

* W zależności od sytuacji można nie zobaczyć wszystkich wariantów błyśnięć.

Wskaźnik (BLUETOOTH) (niebieski)

Świeci się Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga podwójnie

Głośnik przechodzi do trybu parowania.

Miga powoli

Głośnik czeka na połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Miga 3 razy Oprogramowanie zostało zaktualizowane.

Wskaźnik MEGA BASS (czerwony)

Świeci się Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb MEGA BASS.
Wyłączony Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb inny niż MEGA BASS.

Wskaźnik STAMINA (pomarańczowy)

Świeci się

Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb STAMINA.

Wyłączony Efekt dźwiękowy jest ustawiony na tryb inny niż STAMINA.

Wskaźnik GUITAR (biały)

Świeci się

Głośnik jest w trybie gitary.

Wyłączony Głośnik nie jest w trybie gitary.

Wskaźnik PARTY CONNECT (biały)

Miga Głośnik jest w trybie gotowości do połączenia dla funkcji Połączenie głośników.
Świeci się W głośniku jest używana funkcja Połączenie głośników. Wskaźniki wszystkich głośników połączonych w funkcji Połączenie głośników świecą się.
Miga 3 razy

Nie można dodać nowych głośników przy użyciu przycisku PARTY CONNECT.

Aby dodać nowy głośnik, użyj aplikacji „Sony | Music Center”.