Focus Area

Zvolí sa oblasť zaostrovania. Túto funkciu použite vtedy, keď je ťažké zaostriť správne v režime automatického zaostrovania.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Area] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Wide :
Automaticky zaostrí na objekt s pokrytím celého rozsahu displeja. Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice v režime snímania statických záberov, okolo zaostrenej oblasti sa zobrazí zelený rámček.
Zone :
Zvoľte zónu na monitore, na ktorú je potrebné zaostriť, a výrobok automaticky zvolí oblasť zaostrovania.
Center :
Výrobok automaticky zaostrí na objekt v strede záberu. Použite spolu s funkciou uzamknutia zaostrenia na vytvorenie požadovanej kompozície záberu.
Flexible Spot :
Umožňuje posunúť zaostrovací rámček do požadovaného bodu na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.
Expand Flexible Spot :
Ak výrobok nedokáže zaostriť na jeden zvolený bod, použije zaostrovacie body okolo flexibilného bodu ako oblasti s druhotnou prioritou na dosiahnutie zaostrenia.
Tracking:
Po podržaní tlačidla spúšte stlačeného do polovice bude výrobok sledovať daný objekt v rámci zvolenej oblasti automatického zaostrovania. Toto nastavenie bude dostupné len vtedy, keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF]. Namierte kurzor na [Tracking] v prostredí nastavenia [Focus Area] a potom zvoľte požadovanú oblasť na spustenie sledovania pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska. Oblasť spustenia sledovania môžete posunúť do požadovaného bodu aj určením danej oblasti ako zóny, flexibilného bodu alebo rozšírte flexibilný bod.


Príklady zobrazenia rámčeka zaostrovania

Zaostrovací rámček sa bude líšiť nasledovne.


Pri zaostrovaní na väčšiu oblasť

Pri zaostrovaní na menšiu oblasť

 • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide] alebo [Zone], zaostrovací rámček sa môže prepínať medzi možnosťou „Pri zaostrovaní na väčšiu oblasť“ a možnosťou „Pri zaostrovaní na menšiu oblasť“ v závislosti od objektu alebo situácie.
 • Keď pripojíte objektív s bajonetom A-mount pomocou montážneho adaptéra (LA-EA1, LA-EA3 alebo LA-EA5) (predávajú sa osobitne), v prípade „Pri zaostrovaní na menšiu oblasť“ sa môže zobraziť zaostrovací rámček.

Keď sa zaostrenie dosiahne automaticky na základe celého rozsahu monitora

 • Keď používate inú funkciu zoomu, ako je optický zoom, nastavenie [Focus Area] sa deaktivuje a rámček zaostrovania sa zobrazí bodkovanou čiarou. Automatické zaostrovanie bude pracovať s prioritou na stredovú oblasť a jej okolie.


Spôsob posuvu oblasti zaostrovania

 • Oblasť zaostrovania je možné posunúť v [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Zone], [Tracking: Flexible Spot], [Tracking: Expand Flexible Spot] alebo [Tracking: Zone] pomocou multifunkčného voliča. Ak vopred priradíte [Focus Standard] stredu multifunkčného voliča, budete môcť posunúť rámček zaostrovania späť do stredu monitora stlačením stredu multifunkčného voliča.
 • Zaostrovací rámček je možné rýchlo posunúť jeho dotykom a posunutím na monitore. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On] a [Func. of Touch Operation] nastavte na [Touch Focus].


Spôsob dočasného sledovania objektu (Tracking On)

Môžete dočasne zmeniť nastavenie pre [Focus Area] na [Tracking], pokiaľ podržíte stlačené používateľské tlačidlo, ktorému ste vopred priradili funkciu [Tracking On]. Nastavenie [Focus Area] pred tým, ako ste aktivovali [Tracking On], sa prepne na ekvivalentné nastavenie [Tracking].

Napríklad:

[Focus Area] pred aktiváciou [Tracking On] [Focus Area] pokiaľ je aktívna funkcia [Tracking On]
[Wide] [Tracking: Wide]
[Flexible Spot: S] [Tracking: Flexible Spot S]
[Expand Flexible Spot] [Tracking: Expand Flexible Spot]

Rada

 • Pri východiskových nastaveniach je [Focus Area] priradená tlačidlu C2.

Poznámka

 • [Focus Area] sa uzamkne na [Wide] v nasledujúcich situáciách:
  • [Intelligent Auto]
 • Oblasť zaostrovania sa nemusí rozsvietiť počas nepretržitého snímania a ani vtedy, keď sa tlačidlo spúšte naraz stlačí úplne nadol.
 • Keď sa otočný prepínač režimov nastaví na (Movie) alebo alebo počas snímania videozáznamu, [Tracking] sa nebude dať zvoliť ako [Focus Area].
 • Keď sa [Subject Detection] pre [Face/Eye AF Set.] nastaví na [Animal], [Tracking] sa nebude dať zvoliť ako [Focus Area].