D-Range Optimizer (DRO)

Rozdelením záberu na malé oblasti výrobok analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi snímaným objektom a pozadím a vytvorí záber s optimálnym nastavením jasu a gradácie.

  1. MENU (Camera Settings1) → [DRO][D-Range Optimizer].
  2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

D-Range Optimizer: Auto:
Vykoná sa automatická korekcia jasu.
D-Range Optimizer: Lv1 ― D-Range Optimizer: Lv5:
Optimalizuje sa gradácia nasnímaného záberu pre každú rozdelenú oblasť. Zvoľte úroveň optimalizácie od Lv1 (slabá) do Lv5 (silná).

Poznámka

  • V nasledujúcich situáciách sa [DRO] pevne nastaví na [Off]:
    • Keď je [Picture Effect] nastavené na inú možnosť ako [Off]
    • Keď je [Picture Profile] nastavené na inú možnosť ako [Off]
  • Keď sa [Record Setting] nastaví na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] alebo [100p 60M], alebo sa [Frame Rate] nastaví na [120fps]/[100fps], [DRO] sa prepne na [Off].
  • Pri snímaní s funkciou [D-Range Optimizer] môže byť záber zašumený. Zvoľte vhodnú úroveň po kontrole nasnímaného záberu, hlavne keď zvýrazníte daný efekt.