File/Folder Settings (statický záber)

Nastavia sa názvy súborov pre statické zábery, ktoré sa budú snímať, pričom sa určia priečinky na ukladanie nasnímaných statických záberov.

 1. MENU → (Setup) → [File/Folder Settings] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

File Number:
Môžete nastaviť spôsob priraďovania čísel súborov statickým záberom.
[Series]: Čísla súborov sa pre každý priečinok neresetujú.
[Reset]: Čísla súborov sa resetujú pre každý priečinok.
Set File Name:
Môžete určiť prvé tri znaky názvu súboru.
Select REC Folder:
Zvolí sa priečinok, do ktorého sa budú ukladať zábery, keď sa [Folder Name] nastaví na [Standard Form].
New Folder:
Vytvorí sa nový priečinok pre statické zábery, ktoré sa majú ukladať. Vytvorí sa nový priečinok očíslovaný číslom predchádzajúceho priečinka +1.
Folder Name:
Môžete nastaviť spôsob priraďovania názvov priečinkov.
[Standard Form]: Priečinky sa pomenujú ako „číslo priečinka + MSDCF“.
Príklad: 100MSDCF
[Date Form]: Priečinky sa pomenujú ako „číslo priečinka + Y (posledná číslica roka)/MM/DD“.
Príklad: 10090405 (číslo priečinka: 100; dátum: 04/05/2019)

Rada

 • Nastavenia pre [File Number] a [Set File Name] sa použijú pre slot 1 aj slot 2.
 • Keď sa [File Number] nastaví na [Series], čísla súborov sa budú postupne priraďovať v rámci pamäťových kariet v slotoch, aj keď zmeníte nastavenie [Prioritize Rec. Media].

Poznámka

 • Pre [Set File Name] je možné použiť len veľké písmená, čísla a podčiarknutie. Podčiarknutie nie je možné použiť pre prvý znak.
 • Príslušné tri znaky určené pomocou [Set File Name] sa použijú len pre súbory zaznamenané po vykonaní tohto nastavenia.
 • Keď sa [Folder Name] nastaví na [Date Form], nebude možné zvoliť priečinok, v ktorom sú uložené súbory.
 • Ak sa [Recording Mode] v rámci [Rec. Media Settings] nastaví na iný parameter ako [Standard], zvoliť bude možné len priečinky, ktoré zdieľajú obe pamäťové karty. Ak nemôžete nájsť zdieľaný priečinok, môžete ho vytvoriť pomocou [New Folder].
 • Ak sa [Recording Mode] v rámci [Rec. Media Settings] nastaví na iný parameter ako [Standard], na oboch pamäťových kartách sa vytvorí priečinok očíslovaný číslom predchádzajúceho priečinka na pamäťovej karte +1.
 • Keď snímate zábery pomocou [Recording Mode] v rámci [Rec. Media Settings] nastaveného na iný parameter ako [Standard], môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.
 • Nový priečinok sa môže automaticky vytvoriť, ak snímate zábery s použitím pamäťovej karty, ktorá sa používala v inom zariadení.
 • Do jedného priečinka je možné uložiť maximálne 4 000 záberov. Keď sa kapacita priečinka prekročí, je možné, že sa automaticky vytvorí nový priečinok.