Použitie multifunkčného voliča

  • Položte prst priamo na hornú časť multifunkčného voliča, aby ste s ním mohli manipulovať presnejšie.
  • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot], oblasť zaostrovania budete môcť posunúť stlačením hornej/spodnej/ľavej/pravej časti multifunkčného voliča.
  • Funkcia [Focus Standard] sa priradí stredu multifunkčného voliča pri východiskových nastaveniach.