Reset EV Comp.

Nastaví sa možnosť zachovania hodnoty expozície nastavenej pomocou [Exposure Comp.], keď vypnete napájanie pri polohe ovládača korekcie expozície nastavenej na „0“.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Reset EV Comp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Maintain:
Nastavenia sa zachovajú.
Reset:
Nastavenia sa resetujú.