Snímanie statických záberov s vyšším rozlíšením (Pixel Shift Multi Shoot.)

Môžete vytvárať zábery s vyšším rozlíšením, než je možné pomocou bežného snímania na základe zaznamenania štyroch alebo šestnástich záberov vo formáte RAW a potom ich skombinovania v počítači. Je to užitočné pri snímaní statických objektov, ako sú umelecké diela alebo architektúra. Ak chcete skombinovať viacero záberov vo formáte RAW, vyžaduje sa špecializovaný softvér.

Vopred zvoľte MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].

 1. MENU (Network) → [PC Remote Function][PC Remote Cnct Method] → požadované nastavenie.
  • Nakonfigurujte iné nastavenia [PC Remote Function], ak je to potrebné.
  • Diaľkové snímanie pomocou počítača s použitím pripojenia Wi-Fi môže vyžadovať dlhý čas na prenos zaznamenaných záberov. Odporúča sa, aby ste nastavili [Still Img. Save Dest.] v rámci [PC Remote Function] na [Camera Only], alebo namiesto toho použite pripojenie USB.
 2. MENU (Network) → [PC Remote Function][PC Remote][On].
 3. Pripojte fotoaparát k počítaču podľa nastavenia pre [PC Remote Cnct Method] a potom spustite Imaging Edge Desktop (Remote) v počítači.
 4. Zaistite fotoaparát pomocou statívu. Vykonajte [Pixel Shift Multi Shoot.] pomocou Imaging Edge Desktop (Remote).
  Fotoaparát zaznamená zvolený počet záberov vo formáte RAW so zvoleným intervalom. Zábery sa uložia v počítači spolu s kombinovaným záberom.
  • Pokúste sa vyhnúť chveniu fotoaparátu alebo rozmazaniu snímaného objektu.
  • Štyri zábery alebo šestnásť záberov vo formáte RAW sa zaznamená s rovnakými nastaveniami. Nie je možné meniť nastavenia počas intervalu medzi zábermi.
  • Zaznamenávanie môžete zrušiť stlačením stredu ovládacieho kolieska počas intervalu medzi záznamami.
  • Ak nebudete používať blesk (predáva sa osobitne), zvoľte najkratší interval snímania v Imaging Edge Desktop (Remote). Ak používate blesk, nastavte interval podľa času nabíjania vášho blesku.
  • Rýchlosť synchronizácie blesku je 1/8 sekundy.
  • Ak ste nastavili [Still Img. Save Dest.] v rámci [PC Remote Function] na [Camera Only], importujte zaznamenané štyri zábery alebo zaznamenaných šestnásť záberov vo formáte RAW do počítača a potom ich skombinujte pomocou Imaging Edge Desktop (Remote).
  • Techniky na [Pixel Shift Multi Shoot.] nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
   https://www.sony.net/psms/

Rada

 • Môžete tiež vykonať [Pixel Shift Multi Shoot.] v samotnom fotoaparáte bez použitia Imaging Edge Desktop (Remote). Zvoľte MENU (Camera Settings1) → [Pixel Shift Multi Shoot.]a nastavte interval snímania a počet záberov, potom vykonajte snímanie. Môžete importovať zaznamenané zábery vo formáte RAW do počítača a skombinovať ich pomocou Imaging Edge Desktop (Viewer). Ak nebudete používať Imaging Edge Desktop (Remote) na snímanie, použite bezdrôtový diaľkový ovládač (predáva sa osobitne) alebo funkciu [Self-timer] s cieľom vyhnúť sa chveniu fotoaparátu a rozmazaniu objektu.

Poznámka

 • Ak dôjde k chveniu fotoaparátu a rozmazaniu objektu, zábery vo formáte RAW nasnímané pomocou [Pixel Shift Multi Shoot.] sa nemusia skombinovať správne. Aj keď objekt zostáva statický, ak sa blízka osoba alebo blízky objekt pohne, zábery vo formáte RAW sa nemusia skombinovať správne, pretože sa osvetlenie objektu môže zmeniť.
 • Zábery vo formáte RAW nasnímané pomocou [Pixel Shift Multi Shoot.] sa nedajú skombinovať s použitím tohto fotoaparátu. Na skombinovanie záberov použite Imaging Edge Desktop (Viewer).
 • V [Pixel Shift Multi Shoot.] sú niektoré nastavenia uzamknuté nasledovne:
  • [File Format]: [RAW]
  • [RAW File Type]: [Uncompressed]
  • [Silent Shooting]: [On]
 • V [Pixel Shift Multi Shoot.] nie je možné vykonať snímanie v režime bulb.
 • Pri snímaní v režime [Pixel Shift Multi Shoot.] nie je možné použiť optický bezdrôtový blesk.
 • Ak sa snímanie nastaví do iného režimu ako P/A/S/M, nebude možné vykonať [Pixel Shift Multi Shoot.].
 • Ak použijete montážny adaptér, interval snímania môže byť dlhší.