Používanie položiek MENU

Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa všetkých úkonov fotoaparátu vrátane snímania, prehliadania a spôsobu obsluhy. Funkcie fotoaparátu môžete vykonávať aj z MENU.

 1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte prostredie ponuky.

 2. Zvoľte požadované nastavenie, ktoré chcete upraviť, a to pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • Zvoľte záložku MENU (A) v hornej časti displeja a stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska sa presuňte na ďalšiu záložku MENU.
  • Na ďalšiu záložku MENU sa môžete presunúť otočením predného ovládača.
  • Na nasledujúcu záložku MENU sa môžete posunúť stlačením tlačidla Fn.
  • Môžete prejsť späť na predchádzajúcu obrazovku stlačením tlačidla MENU.

 3. Zvoľte požadovanú hodnotu nastavenia a stlačením stredu svoju voľbu potvrďte.

Rada

 • Obrazovku ponuky je možné zobraziť priradením funkcie [MENU] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key] alebo [Custom Key] a potom stlačením daného tlačidla.