Send to Computer

Môžete preniesť zábery uložené v tomto výrobku do počítača pripojeného k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo bezdrôtovému širokopásmovému smerovaču a jednoducho vytvoriť záložné kópie pomocou tohto úkonu. Pred spustením tohto úkonu nainštalujte softvér PlayMemories Home do počítača a zaregistrujte prístupový bod v tomto výrobku.

  1. Spustite svoj počítač.
  2. MENU(Network) → [Send to Computer] → požadovaný slot na pamäťovú kartu.

Poznámka

  • V závislosti od nastavení aplikácie vášho počítača sa tento výrobok po uložení záberov do počítača vypne.
  • Naraz je možné preniesť zábery z tohto výrobku len do jedného počítača.
  • Ak chcete preniesť zábery do ďalšieho počítača, pripojte tento výrobok a počítač prostredníctvom pripojenia USB a postupujte podľa pokynov v softvéri PlayMemories Home.
  • Vysokokomprimované videozáznamy s nízkym rozlíšením sa nedajú prenášať.