ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยใช้การเชื่อมต่อด้วย one touch (NFC)

  • ให้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน NFC อยู่ใกล้กับลำโพงจนกระทั่งอุปกรณ์นั้นตอบสนองการทำงาน หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ขยับอุปกรณ์ช้าๆ ผ่านส่วนที่มีเครื่องหมาย N ของลำโพง
  • ตรวจสอบว่าฟังก์ชั่น NFC ของอุปกรณ์ตั้งเป็นเปิด
  • หากอุปกรณ์อยู่ภายในเคส ให้ถอดออก
  • ความไวในการรับสัญญาณ NFC จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ด้วย one touch ได้ หลังจากเชื่อมต่อหลายครั้ง ให้เชื่อมต่อกับลำโพงโดยดำเนินการผ่านหน้าจอ
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับการใช้งาน NFC ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวได้ในเว็บไซต์งานบริการลูกค้า
  • การใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้จับคู่กับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีขาว