ไม่มีเสียง/มีเสียงจากลำโพงเพียงข้างเดียว/เสียงระดับต่ำ

  • ตรวจสอบว่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเปิดอยู่หรือไม่
  • เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • ตรวจสอบว่ากำลังเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ระหว่างที่กำลังเล่นอยู่ในโหมด BLUETOOTH
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN อย่างแน่นหนาระหว่างที่กำลังเล่นอยู่ในโหมด AUDIO IN
  • หากท่านกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของคอมพิวเตอร์กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
  • ตรวจสอบว่าลำโพงได้ทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH
  • จับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง
  • หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องต่อ AUDIO IN เป็นแบบช่องสัญญาณเดี่ยว จะมีเสียงออกจากลำโพงซ้ายเท่านั้น