การปิด

  1. กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

    ไฟแสดง (เปิด/ปิด) ดับลง

คำแนะนำ

  • หากท่านปิดลำโพงขณะที่ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH เปิดอยู่ ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะสว่างขึ้นเป็นสีส้ม และลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH