การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้แล้ว

ก่อนใช้งานลำโพง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • หากเคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์อื่นมาก่อน ให้ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH สำหรับอุปกรณ์อื่น
 1. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งปัจจุบันเสียก่อนโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

 2. ดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ผ่านทางอุปกรณ์ BLUETOOTH

  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่าง

คำแนะนำ

 • หากอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ ให้เข้าโหมดจับคู่เพื่อทำการเชื่อมต่อ

  (ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่ลำโพงไว้กับอุปกรณ์หลายเครื่อง ท่านจะต้องเข้าโหมดจับคู่เพื่อทำการเชื่อมต่อ)

 • เมื่อฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำงาน ลำโพงจะเปิดทำงานอัตโนมัติโดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • เมื่อลำโพงทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด ฟังก์ชั่น BLUETOOTH อาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ และทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง