การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่จับคู่ไว้ (Windows 8)

ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้:

 • อาจจำเป็นต้องเปิดอะแด็ปเตอร์ BLUETOOTH ในตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดอะแด็ปเตอร์ BLUETOOTH ในตัว ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
 • หากเคยจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์อื่นมาก่อน ให้ปิดฟังก์ชั่น BLUETOOTH สำหรับอุปกรณ์อื่น
 1. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งปัจจุบันเสียก่อนโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่

 2. ดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ผ่านทางคอมพิวเตอร์
  1. เลือก [Desktop] จากเมนูเริ่ม

  2. วางเมาส์ไว้ที่ด้านขวาของหน้าจอ (หากใช้แผงสัมผัส ให้ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ) แล้วเลือก [Settings] จากแถบใช้งานที่ปรากฏ

  3. เมื่อแถบใช้งาน [Settings] ปรากฏ ให้คลิก [Control Panel]

  4. เมื่อ [All Control Panel Items] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Sound]

   หากหน้าจอ [Control Panel] ปรากฏแทน [All Control Panel Items] ให้เลือก [Large icons] หรือ [Small icons] จากเมนู [View by] ในมุมขวาบนของหน้าจอ

  5. ยืนยัน [SRS-XB2Stereo] บนหน้าจอ [Sound]
   • หากมีเครื่องหมาย (สีเขียว) บน [SRS-XB2Stereo] ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 3

   • หากไม่มีเครื่องหมาย (สีเขียว) บน [SRS-XB2 Stereo] ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 6)
   • หาก [SRS-XB2Stereo] ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาบนหน้าจอ [Sound] แล้วเลือก [Show Disabled Devices] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น จากนั้น ดำเนินการขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 6)

  6. คลิกขวาบน [SRS-XB2 Stereo] แล้วเลือก [Connect] จากเมนูที่ปรากฏขึ้น

   เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะปรากฏบน [SRS-XB2Stereo] บนหน้าจอ [Sound] ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3

   หากท่านไม่สามารถคลิก [Connect] สำหรับ [SRS-XB2 Stereo] ให้เลือก [Disable] สำหรับ [Default Device] ที่มีเครื่องหมาย (สีเขียว) อยู่

 3. ตรวจสอบว่าไฟแสดง (BLUETOOTH) สลับจากกะพริบเป็นติดสว่าง

  เมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่าง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์

คำแนะนำ

 • ขั้นตอนด้านบนเป็นตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เมื่อฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำงาน ลำโพงจะเปิดทำงานอัตโนมัติโดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • เมื่อลำโพงทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด ฟังก์ชั่น BLUETOOTH อาจทำงานผิดปกติ ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่ และทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง