การรับฟังเพลงจากเครื่องเสียงแบบพกพา เป็นต้น

ท่านสามารถใช้งานลำโพงในแบบระบบลำโพงใช้สายแบบทั่วไปได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องเสียงแบบพกพา โดยใช้สายสัญญาณเสียง (ไม่ได้ให้มา)

 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์โดยสายสัญญาณเสียง

  ให้ใช้สายสัญญาณที่มีปลั๊กแบบสเตอริโอมินิที่ปลายทั้งสองด้านในการเชื่อมต่อ

 2. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

 3. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 4. เริ่มต้นการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และปรับระดับเสียงเป็นระดับกลาง
 5. กดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) เพื่อปรับระดับเสียง

  เมื่อท่านกดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง เมื่อท่านตั้งระดับเสียงไว้ที่ต่ำสุดหรือสูงสุด ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะกะพริบ 3 ครั้ง

คำแนะนำ

 • ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติจะปิดลำโพงโดยอัตโนมัติ เมื่อลำโพงอยู่ในสถานะดังต่อไปนี้เป็นเวลา 15 นาที และการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะถูกยกเลิก
  • ไม่มีการใช้งานลำโพง
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างลำโพงและสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือผ่าน HFP/ HSP.
   HFP และ HSP เป็นประเภทของรูปแบบ BLUETOOTH
   HSP (รูปแบบใช้งานชุดหูฟัง): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือ
   HFP (รูปแบบแฮนด์ฟรี): ยินยอมให้สนทนา/ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี
  • ไม่มีการเล่นเพลง (เสียง) เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • หากท่านเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN จะมีเสียงออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องต่อ AUDIO IN เป็นอันดับแรก และท่านจะไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะสว่างกะพริบเป็นสีขาวเพื่อแสดงสถานะของ BLUETOOTH การที่เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ขาดหาย ไม่ได้เป็นการระบุว่าลำโพงมีปัญหา
 • หากเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ท่านจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีได้ในขณะที่ฟังเพลงของเครื่องเสียงแบบพกพา เช่น เครื่องเสียงที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ฯลฯ ของลำโพง
 • หากมีเสียงดังขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ให้ลดระดับเสียงของลำโพง แล้วเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ