การจับคู่และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง

เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่กับอุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้

ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้: 

 • วางอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ในระยะ 1 เมตรจากลำโพง
 • ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงให้เพียงพอ หรือเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC
 • หยุดการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน
 • เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อใช้อ้างอิง
 1. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  • เมื่อท่านเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
  • เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งปัจจุบันเสียก่อนโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่
 2. กดปุ่ม (BLUETOOTH) PAIRING ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว

  ลำโพงเข้าสู่โหมดการจับคู่

 3. ทำตามขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหาลำโพง

  เมื่อรายการอุปกรณ์ที่้ค้นพบปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-XB2”

  หากจำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน* บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่ “0000”

  * รหัสผ่านสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น “รหัส”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

 4. ดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ผ่านทางอุปกรณ์ BLUETOOTH

  เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา

  หากไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ได้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

คำแนะนำ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

หมายเหตุ

 • ลำโพงจะออกจากโหมดการจับคู่ของลำโพงหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ลำโพงจะไม่ออกจากโหมดการจับคู่ หากไม่มีข้อมูลการจับคู่จัดเก็บไว้ในลำโพงเช่นเดียวกับตอนที่ส่งออกมาจากโรงงาน หากออกจากโหมดการจับคู่ก่อนการดำเนินการจะสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
 • เมื่อจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ไม่สามารถแสดงรายการของอุปกรณ์ที่ค้นพบได้ หรือไม่มีจอแสดงผล ท่านจะสามารถจับคู่อุปกรณ์ได้โดยตั้งค่าทั้งลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็นโหมดการจับคู่ ในขั้นตอนนี้ หากไม่ได้ตั้งรหัสผ่านบนอุปกรณ์ BLUETOOTH เป็น “0000” จะไม่สามารถจับคู่กับลำโพงได้
 • หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
  • ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  • จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง

   ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์จับคู่ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่

  • เมื่อข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
  • เมื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นกับลำโพง ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออก
 • สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่จะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง