เสียงเพี้ยน/มีเสียงดังหรือเสียงรบกวนในสัญญาณเสียงออกของลำโพง

 • ลดระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 • หากอุปกรณ์ที่นำมาเชื่อมต่อมีฟังก์ชั่นอีควอไลเซอร์ ให้ตั้งค่าเป็นปิด
 • วางลำโพงให้ห่างจากเตาไมโครเวฟ, Wi-Fi ฯลฯ
 • ให้นำลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH มาอยู่ใกล้กันมากขึ้น นำสิ่งที่กีดขวางระหว่างลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ออก
 • เปลี่ยนการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เป็น A2DP โดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH เมื่อตั้งค่าเป็น HFP หรือ HSP แล้ว
 • ชาร์จลำโพง หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้ม
 • อุปกรณ์ที่มีวิทยุหรือจูนเนอร์ในตัวไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงผ่าน BLUETOOTH ได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระหว่างการออกอากาศได้
 • ให้วางลำโพงไว้ห่างจากทีวี วิทยุ หรือจูนเนอร์ ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในระหว่างการออกอากาศได้
 • เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ เช่นเมาส์ BLUETOOTH หรือ แป้นพิมพ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์นั้นออกก่อน
 • มีอุปกรณ์ BLUETOOTH บางเครื่องที่สามารถเปลี่ยนคุณภาพการเล่นเพลงผ่านเทคโนโลยีไร้สายได้ หากอุปกรณ์ของท่านรองรับการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ให้เลือกการตั้งค่าที่จัดลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียรก่อนคุณภาพเสียง สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงได้จากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
 • เลือก “ลำดับการเชื่อมต่อตามความเสถียร” สำหรับคุณภาพการเล่นเพลงผ่านเทคโนโลยีไร้สายของลำโพง
 • หากมีเสียงดังขณะที่กำลังเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ให้ลดระดับเสียงของลำโพง แล้วเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ