การใช้งานฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

เมื่อฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ทำงาน ลำโพงจะเปิดทำงานอัตโนมัติโดยการใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH และเริ่มการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ก่อนการใช้งานลำโพง พึงระลึกดังต่อไปนี้ 

 • สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH ได้เมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ผ่านอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB เมื่อลำโพงได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวเพียงอย่างเดียว ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH จะไม่สามารถใช้งานได้
 • หากไม่มีข้อมูลการจับคู่จัดเก็บไว้ในลำโพง เช่นในกรณีที่ใช้งานลำโพงครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ลำโพงจะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH
 1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC
 2. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

 3. กดปุ่ม (เปิด/ปิด) ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที จนกว่าไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะสว่างขึ้นเป็นสีส้ม

  ลำโพงปิดการทำงานและเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

  หากท่านทำการเชื่อมต่อลำโพงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ลำโพงจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติและเริ่มดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การปิดฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ด้านบนอีกครั้ง และกดปุ่ม (เปิด/ปิด) ค้างไว้นานกว่า 4 วินาที จนกว่าไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะดับลง ปิดฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH และลำโพงจะปิดการทำงาน

คำแนะนำ

 • ไฟแสดง (เปิด/ปิด) จะสว่างขึ้นเป็นสีส้มในขณะที่ลำโพงปิดอยู่ เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นพร้อมใช้งาน BLUETOOTH