การชาร์จลำโพงจากเต้ารับ AC

สามารถใช้งานลำโพงได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC ผ่านอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB (มีให้มา) หรือแบตเตอรี่ในตัว (ชาร์จได้หลายครั้ง)

ก่อนใช้ลำโพงในครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่โดยต่อลำโพงกับเต้ารับ AC ผ่านอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่ให้มา

ท่านสามารถใช้งานลำโพงได้ด้วยแบตเตอรี่แทนการใช้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB โดยชาร์จลำโพงก่อนใช้งาน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงปิดอยู่
 2. เชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB (มีให้มา) เข้ากับสายไมโคร USB (มีให้มา)
 3. เชื่อมต่อสายไมโคร USB เข้ากับช่องต่อ DC IN 5V
 4. เสียบอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB เข้ากับเต้ารับ AC

  ห้ามใช้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB หรือสายไมโคร USB ใดๆ นอกเหนือจากที่ให้มา

  ไฟแสดง CHARGE จะสว่างเป็นสีส้มขณะชาร์จ การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง*1 และไฟแสดงจะดับลง

  หากไฟแสดง CHARGE ยังคงดับอยู่เมื่อปิดลำโพงและเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC แสดงว่าแบตเตอรี่ในตัวแบบลิเธียมไอออนชาร์จไฟจนเต็มแล้ว เมื่อชาร์จไฟแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะไม่มีการชาร์จไฟอีกแม้ว่าลำโพงจะยังเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม

  *1 เวลาสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่เหลือประจุไฟจนเต็ม

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (เมื่อใช้กับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH)

ประมาณ 12 ชั่วโมง*2*3

เวลาที่ระบุไว้ข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโดยรอบ หรือสภาวะการใช้งาน

*2วิธีการประเมินอายุการใช้งานแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2015

*3 เมื่อใช้แหล่งสัญญาณเพลงที่กำหนด และตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ 10 หากตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ที่ระดับสูงสุด อายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือสภาพของการใช้งาน

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด

 • เมื่อไฟแสดง CHARGE กะพริบช้าๆ เป็นสีส้ม หมายถึง แบตเตอรี่อ่อนและจำเป็นต้องชาร์จ
 • หากไฟแสดง CHARGE กะพริบเป็นสีส้มสามครั้ง และดับลงเมื่อท่านเปิดลำโพง แสดงว่าแบตเตอรี่หมด และจำเป็นต้องชาร์จ 

สำหรับลูกค้าในยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกา

รูปร่างของอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB อาจแตกต่างไปจากรูปภาพเล็กน้อย และมีปลั๊กให้เลือกหลายแบบ เสียบปลั๊กที่เหมาะสมกับประเทศ/ภูมิภาคของท่านเข้ากับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ก่อนใช้งาน

คำแนะนำ

 • สามารถชาร์จลำโพงที่ใช้งานอยู่ได้ หากลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC แม้ว่าไฟแสดง CHARGE จะไม่ติดสว่างขึ้น ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นานกว่าการชาร์จในขณะที่ลำโพงปิดอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้น ขอแนะนำให้ปิดลำโพงขณะชาร์จ

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านเปิดลำโพงเสียงดัง อาจทำให้แบตเตอรี่อ่อนได้ แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม หากท่านต้องการใช้ลำโพงในขณะที่กำลังชาร์จ ให้ท่านเบาเสียงของลำโพงลง หรือปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
 • เมื่อท่านเปิดลำโพงเสียงดังเป็นเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่อ่อนได้ แม้ว่าลำโพงจะเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC ก็ตาม ทำให้ระดับเสียงของลำโพงเบาลง ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ปิดลำโพง และชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
 • เมื่อท่านสลับแหล่งพลังงานระหว่างเต้ารับ AC และแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่อ/ปลดการเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB เสียงของลำโพงอาจหยุดดังชั่วขณะ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
 • กำลังขับสูงสุดอาจลดลงเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
 • หากท่านต้องการเก็บลำโพงไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุกๆ 6 เดือนเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
 • ในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัด การชาร์จจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย ลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งที่อุณหภูมิการทำงานระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C