การสลับฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ ขณะที่ซื้อมา การตั้งค่าจะเป็นเปิด
  1. เชื่อมต่อลำโพงกับอะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB แล้วปิดเครื่อง

  2. กดปุ่ม + และปุ่ม พร้อมกันและค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที

    เมื่อปิดฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาว 3 ครั้ง

    เมื่อเปิดฟังก์ชั่นนี้ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีขาว 2 ครั้ง