ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH กับลำโพงในฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงได้

  • หลังจากเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB2 ทั้งสองตัวแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนการจับคู่ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีขาว จากนั้น ดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH