การฟังเพลงแบบไร้สายด้วยลำโพงสองตัว (ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง)

เมื่อเชื่อมต่อลำโพง SRS-XB2 สองตัวผ่าน BLUETOOTH ท่านสามารถเลือกการจำลองเสียงได้ระหว่างโหมดสเตอริโอ (เสียงสเตอริโอ) และโหมดคู่ (เสียงแบบช่องสัญญาณเดี่ยว) การใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ต้องใช้ลำโพง SRS-XB2 สองตัว เลือกวิธีการเล่นเพลงได้จากสองวิธีต่อไปนี้

โหมดคู่

ลำโพงทั้งสองตัวจะเล่นเสียงเดียวกัน โหมดคู่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

โหมดสเตอริโอ

ลำโพงหนึ่งตัวจะเล่นเสียงบนช่องเสียงด้านขวา (ด้านขวา) ขณะที่ลำโพงอื่นจะเล่นเสียงบนช่องเสียงด้านซ้าย (ด้านซ้าย) สำหรับการเล่นสเตอริโอระหว่างลำโพง

หมายเหตุ

 • ปิดลำโพงทั้งสองตัวก่อนตั้งค่าฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง
 1. ตั้งค่าลำโพงตัวแรก
  1. กดปุ่ม (เปิด/ปิด) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อเปิดใช้งาน

   ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

   ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  2. กดปุ่ม ADD ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงออกจากลำโพง

   ไฟแสดง (BLUETOOTH) และ L/R จะกะพริบเป็นสีขาว ท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อไฟแสดง L/R สว่างขึ้นในขณะที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ยังคงกะพริบอยู่

 2. ตั้งค่าลำโพงตัวที่สอง
  1. กดปุ่ม (เปิด/ปิด) บนลำโพงอื่นเพื่อเปิดใช้งาน

   ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

   ไฟแสดง (BLUETOOTH) ของลำโพงจะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  2. กดปุ่ม ADD ค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงออกจากลำโพง

   ไฟแสดง (BLUETOOTH) และ L/R จะกะพริบเป็นสีขาว จากนั้น ไฟแสดง L/R จะติดสว่างขณะไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับลง

   คำแนะนำ

   • หากลำโพงสองตัวทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH อย่างรวดเร็ว ไฟแสดง L/R อาจสว่างขึ้นโดยที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) และไฟแสดง L/R ไม่กะพริบ
   • ตั้งค่าลำโพงตัวที่สองภายในหนึ่งนาที หากท่านไม่ตั้งค่าภายในหนึ่งนาที การตั้งค่าของลำโพงตัวแรกจะถูกยกเลิก
 3. ใช้งานลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กำลังกะพริบเพื่อดำเนินการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

  เมื่อไฟแสดง (BLUETOOTH) ของลำโพงหยุดกะพริบและติดสว่างขึ้น แสดงว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์

 4. เริ่มต้นการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียงเป็นระดับกลาง
 5. กดปุ่ม /+ (ระดับเสียง) บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง

  การปรับระดับเสียงของลำโพงตัวหนึ่งจะมีผลต่อลำโพงอีกตัวด้วย

คำแนะนำ

 • เมื่อโทรออกหรือรับสาย ให้ใช้งานลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างขึ้นเท่านั้น
 • หากเครื่องเสียงแบบพกพา ฯลฯ เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ AUDIO IN ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงจะถูกยกเลิก
 • หากอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ เช่น เมาส์ BLUETOOTH หรือ แป้นพิมพ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับลำโพง อาจเกิดเสียงผิดเพี้ยนหรือเสียงรบกวนในสัญญาณเสียงออกของลำโพง ในกรณีนี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์ BLUETOOTH และอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ
 • การยกเลิกฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงขณะใช้งานอยู่ ให้กดปุ่ม ADD ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณ
 • เมื่อเปิดลำโพงที่ใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงครั้งล่าสุด ลำโพงตัวนั้นจะพยายามตั้งค่าฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงกับลำโพงอื่นที่เคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หากท่านต้องการใช้ลำโพง SRS-XB2 สองตัวกับฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงอีกครั้ง ให้เปิดลำโพงอีกตัวภายในหนึ่งนาที มิฉะนั้น ลำโพงจะหยุดการเชื่อมต่อกับฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงแบบอัตโนมัติ
 • หากท่านต้องการใช้ลำโพงที่เคยใช้งานเป็นหนึ่งในลำโพงของฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงไปแล้ว ให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดลำโพง จากนั้น กดปุ่ม ADD ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณเพื่อหยุดฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงเนื่องจากลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อกับลำโพงที่เชื่อมต่อไว้ครั้งล่าสุด
 • เมื่อใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้สลับโคเดกเป็น SBC

หมายเหตุ

 • หากท่านรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้นของลำโพงตัวใดตัวหนึ่งในระหว่างการใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดลำโพงอีกตัวแล้ว หากท่านไม่ปิดลำโพงอีกตัวก่อนการใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพงอีกครั้ง อาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ BLUETOOTH และเสียงที่ออกจากลำโพง
 • เมื่อท่านทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ด้วย one touch (NFC) ให้สัมผัสลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ติดสว่างขึ้น อุปกรณ์ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) ดับอยู่