การจับคู่และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Windows 7)

ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุด 8 เครื่อง

ก่อนใช้งานลำโพง ต้องปฏิบัติดังนี้: 

 • เปิดใช้งานฟังก์ชั่นไร้สาย BLUETOOTH* บนคอมพิวเตอร์
 • วางลำโพงไว้ในระยะ 1 ม. จากคอมพิวเตอร์
 • ชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงให้เพียงพอ หรือเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC
 • หยุดการเล่นเพลงบนคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากออกจากลำโพงอย่างกะทันหัน
 • เตรียมคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อ้างอิง
 • ตั้งค่าลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นโหมด ON หากลำโพงของคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่โหมด “Mute (OFF)” เสียงจะไม่ออกจากลำโพง BLUETOOTH
  • ลำโพงของคอมพิวเตอร์ในโหมด “Mute (OFF)”

  • ลำโพงของคอมพิวเตอร์ในโหมด ON

* หากคอมพิวเตอร์ไม่มีฟังก์ชั่นไร้สาย BLUETOOTH ท่านต้องเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ BLUETOOTH ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปเข้ากับคอมพิวเตอร์

 1. เปิดลำโพง

  ไฟแสดง (เปิด/ปิด) สว่างเป็นสีเขียว

  ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

  • เมื่อท่านเปิดลำโพงเป็นครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว และลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดลำโพง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3
  • เมื่อท่านเปิดลำโพง ลำโพงจะพยายามทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อไปครั้งล่าสุด หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ และฟังก์ชั่น BLUETOOTH ของอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่ การเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่างขึ้นมา เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องอื่น ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ครั้งปัจจุบันเสียก่อนโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่
 2. เริ่มโหมดจับคู่บนลำโพง

  กดปุ่ม (BLUETOOTH) PAIRING ค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงเตือนและไฟแสดง (BLUETOOTH) จะเริ่มกะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว

 3. ทำการจับคู่บนคอมพิวเตอร์
  1. คลิกปุ่ม [Start] จากนั้น [Devices and Printers]
  2. คลิก [Add a device]

  3. เลือก [SRS-XB2] แล้วคลิก [Next]

   หากจำเป็นต้องใส่รหัสผ่าน* บนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ใส่ “0000”

   หาก [SRS-XB2] ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้ทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2

   * รหัสผ่านสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น “รหัส”, “รหัส PIN”, “หมายเลข PIN” หรือ “รหัสผ่าน”

  4. เมื่อหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้นมา ให้คลิก [Close]

   คอมพิวเตอร์เริ่มการติดตั้งไดร์เวอร์

   เครื่องหมาย “” จะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายล่างของไอคอน [SRS-XB2] ระหว่างการติดตั้ง เมื่อเครื่องหมาย “” หายไป แสดงว่าการติดตั้งไดร์เวอร์เสร็จสมบูรณ์ ดำเนินการขั้นตอนถัดไป (ขั้นตอนย่อยที่ 5)

   การติดตั้งอาจใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ หากการติดตั้งไดร์เวอร์ใช้เวลานาน ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติของลำโพงจะทำงานโดยปิดลำโพงอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้เปิดลำโพงอีกครั้ง

  5. ดับเบิลคลิกบน [SRS-XB2] ใน [Devices]

  6. คลิก [Listen to Music]

   เมื่อเชื่อมต่อลำโพงแล้ว เครื่องหมายจะปรากฏขึ้น

 4. ตรวจสอบว่าไฟแสดง (BLUETOOTH) สลับจากกะพริบเป็นติดสว่าง

  เมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ไฟแสดง (BLUETOOTH) จะติดสว่าง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์

คำแนะนำ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

 • ลำโพงจะออกจากโหมดการจับคู่ของลำโพงหลังจากผ่านไปประมาณ 5 นาที และไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ลำโพงจะไม่ออกจากโหมดการจับคู่ หากไม่มีข้อมูลการจับคู่จัดเก็บไว้ในลำโพงเช่นเดียวกับตอนที่ส่งออกมาจากโรงงาน หากออกจากโหมดการจับคู่ก่อนการดำเนินการจะสมบูรณ์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2
 • หากจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ไปแล้วหนึ่งครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ในครั้งถัดไป ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:
  • ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออกหลังจากการซ่อมแซม เป็นต้น
  • จับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์แล้ว 8 เครื่อง และต้องการจะจับคู่เพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง

   ลำโพงเครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ได้สูงสุด 8 เครื่อง หากจับคู่อุปกรณ์เครื่องใหม่หลังจากที่จับคู่อุปกรณ์ไปแล้ว 8 เครื่อง อุปกรณ์จับคู่ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกจะถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่

  • เมื่อข้อมูลการจับคู่กับลำโพงถูกลบออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH
  • เมื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นกับลำโพง ข้อมูลการจับคู่จะถูกลบออก
 • สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ได้หลายเครื่อง แต่จะสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ได้เพียงเครื่องเดียวในหนึ่งครั้ง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง ในขณะที่ลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันอยู่ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ BLUETOOTH อยู่จะไม่ดังออกจากลำโพง (ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีจะสามารถใช้งานได้) การรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ถอดสายสัญญาณเสียงออกจากช่องต่อ AUDIO IN ของลำโพง