เครื่องหมายการค้า

  • SONY เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
  • สัญลักษณ์คำว่า BLUETOOTH® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ครอบครองโดย Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้งานสัญลักษณ์ดังกล่าวได้
  • LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
  • N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
  • Android™ และ Google Play™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
  • iPhone, iPad และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
  • Microsoft, Windows และ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อ้างถึงในคู่มือช่วยเหลือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทที่ครอบครอง นอกจากนี้ ® และ ™ ไม่ได้อ้างอิงถึงในกรณีต่างๆ ในคู่มือช่วยเหลือฉบับนี้